Stowarzyszenie Budkowice - Statut STB

Zapisz się do newsletter'a!

Nazwa uzytkownika:
Adres e-mail:
Statut STB Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Piotr Koziol   
24.06.2010.
Statut Stowarzyszenia Budkowice
(Tekst jednolity)

Postanowienia ogólne
 
§1
Stowarzyszenie powołane niniejszym statutem nosi nazwę STowarzyszenie Budkowice zwane dalej Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie może używać skrótu nazwy: "STB" oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
 
§2

Siedzibą Stowarzyszenia jest Stare Budkowice.

§3

Obszarem działalności Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica.

§4
Stowarzyszenie jest osobą prawną i podlega wpisowi do rejestru stowarzyszeń.
 
§5
Stowarzyszenie może ustanawiać wyróżnienia i odznaki honorowe i nadawać je osobom fizycznym, osobom prawnym, instytucjom oraz komitetom społecznym założonym dla celów realizowanych przez Stowarzyszenie. Ustanawianie wyróżnień i odznak oraz ich nadawanie należy do kompetencji Walnego Zebrania.
§6
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Cele Stowarzyszenia i ich realizacja

§7

W zakresie działalności Stowarzyszenie znajdują się następujące cele:
1. integracja społeczności lokalnej
2. podnoszenie kwalifikacji i umiejętności mieszkańców dla rozwoju regionu
3. promowanie miejscowości Stare Budkowice i okolic
4. kreowanie i wspieranie harmonijnego rozwoju Starych Budkowic i okolic
5. współpraca z organizacjami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi,
6. rozwijanie kultury i sztuki oraz ochronę dóbr kultury i tradycji, rozwijanie edukacji oraz inicjatyw społecznych, gospodarczych
7. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
8. budowanie społeczeństwa obywatelskiego,
9. podwyższanie kwalifikacji członków i sympatyków Stowarzyszenia,
10. obrona praw człowieka;
11. udzielanie pomocy prawnej
12. wzmacnianie poczucia zaangażowania i odpowiedzialności społeczności lokalnej za najbliższe otoczenie,
13. działania w zakresie krajoznawstwa i sportu,
14. działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
15. pomoc społeczną, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
16. działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
17. pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych.
18. wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw w celu przyspieszenia ich rozwoju i poprawy konkurencyjności,
19. wspieranie inicjatyw rozwoju rolnictwa ekologicznego i promowanie produktów ekologicznych,
20. promowanie walorów regionalnych, oraz kreowanie przedsiębiorczości na terenach wiejskich,
21. podejmowanie działań na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie indywidualnym,
22. Działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i odnowy wsi
 
§8
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 1.aktywny udział oraz organizacja imprez kulturalnych, oświatowych czy integracyjnych
2.współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami.
3.promocję miejscowości w regionie i kraju,
4.organizowanie działań służących gromadzeniu środków finansowych na realizację celów statutowych,
5.organizowanie i przeprowadzanie zbiórek publicznych /kwest/,
6.zlecanie i finansowanie przedsięwzięć służących realizacji celów określonych w §7,
7.działalność charytatywną,
8.działalność wydawniczą, kulturalną i oświatową,
9.wspierania i propagowania działalności artystycznej,
10.wspieranie inicjatyw gospodarczych,
11.inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu rozwój wsi,
12.podejmowanie działań mających na celu zwalczanie bezrobocia na obszarach wiejskich, a w szczególności prowadzenie działalności oświatowej poprzez: ­ organizowanie szkoleń, seminariów, konferencji, odczytów, pokazów i dyskusji, ­ opiniowanie oraz współudział w realizacji projektów mających znaczenie dla rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, ­ organizowanie konkursów oraz przyznawanie nagród i wyróżnień, ­ wydawanie biuletynów, materiałów szkoleniowych i publikowanie innych materiałów z zakresu swojej działalności statutowej.
13.współdziałanie z organizacjami społeczno-gospodarczymi, politycznymi, zakładami pracy oraz władzami samorządowymi i pozarządowymi,
14.rozwijanie wszechstronnych kontaktów z zagranicą, oraz nawiązywanie bezpośredniej współpracy międzyregionalnej,
15.stosowanie innych środków działania sprzyjających realizacji celów statutowych,
 

Członkowie

§9

Członkiem Stowarzyszenia może być każdy obywatel polski jak i cudzoziemiec zamieszkujący w Rzeczpospolitej Polskiej lub poza jej granicami.

§10
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 1. członków zwyczajnych,
2. członków wspierających,
3. członków honorowych.
§11
Instytucje i osoby prawne wspomagające Stowarzyszenie mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenia. Stosuje się do nich postanowienia Statutu dotyczące członków tylko w zakresie przewidzianym w tych postanowieniach.
 
§12
1.Przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia, zarówno zwykłych, jak i wspierających dokonuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji przystępującego zawierającej imię i nazwisko albo nazwę, datę urodzenia, miejsce zamieszkania albo siedzibę, oświadczenie o przystąpieniu oraz zakresie deklarowanej Stowarzyszeniu pomocy.
2.Członkowie zwykli obowiązani są składać oświadczenie o przynależności do innych organizacji lub stowarzyszeń.
3.Członkostwo powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd uchwały o przyjęciu.
4.Zarząd zawiadamia o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia niezwłocznie po podjęciu stosownej uchwały.
5.Założyciele Stowarzyszenia, którzy podpisali listę założycieli dołączoną do wniosku o rejestrację Stowarzyszenia, stają się jego członkami z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu o zarejestrowaniu.
6.Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła do niego zasługi.
 
§13
1. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:
a) brać udział w Walnym Zebraniu;
b) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;
c) zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski w sprawach związanych z celami i działalnością Stowarzyszenia;
d) brać czynny udział w działalności Stowarzyszenia.
2. Członkowie wspierający mają prawa określone w ust. 1 pkt. c i d, a ponadto uczestniczą w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.
 
§14
Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:
a) troszczyć się o dobro i rozwój Stowarzyszenia,
b) stosować się do statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) dbać o dobre imię Stowarzyszenia.
 
§15
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) śmierci członka;
b) wystąpienia ze Stowarzyszenia;
c) wykreślenia z listy członków.
2. Pozbawienie członkostwa przez wykreślenie z listy członków może nastąpić, jeżeli członek nie spełnia wymagań ustawy, albo rażąco narusza postanowienia uchwał władz Stowarzyszenia, albo też naraża dobre imię Stowarzyszenia na uszczerbek.
3. Uchwałę o wykreśleniu podejmuje Zarząd Stowarzyszenia większością 3/5 głosów.
4. Od uchwały Zarządu można się odwołać w ciągu 14 dni od jej doręczenia wraz z uzasadnieniem, do Walnego Zebrania, które podejmuje decyzję większością 2/3 głosów. 5. Postanowienia ustępów poprzedzających stosuje się odpowiednio do członków wspierających.
 
Władze i organizacja Stowarzyszenia
 
§16
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie;
b) Zarząd;
c) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
3. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej powoływani są w głosowaniu jawnym przez Walne Zebranie zwykłą większością głosów.
 
§17
1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia;
b) rozstrzyganie odwołań od uchwał o wykreślenie z listy członków;
c) dokonywanie zmian w statucie;
d) decydowanie o rozwiązaniu Stowarzyszenia;
e) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków lub władze Stowarzyszenia;
f) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich;
g) podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji;
h) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego;
i) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
j) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady;
k) udzielanie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
 
§18
Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane raz do roku przez Zarząd, który w skuteczny sposób zawiadamia członków o jego miejscu i terminie najpóźniej 10 dni przed terminem.
 
§19
Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane na pisemny wniosek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.
 
§20
Walne Zebranie jest zdolne do podejmowania uchwał:
a) w pierwszym terminie - gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa członków.
b) W drugim terminie - bez względu na liczbę członków obecnych.
 
§21
1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają, z wyjątkiem określonym w §32 i §33, zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
2. Bez odbycia Walnego Zebrania mogą być powzięte uchwały, jeżeli co najmniej 2/3 członków Stowarzyszenia wyrazi na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte. W tym trybie nie może zostać dokonany wybór władz Stowarzyszenia.
 
§22
1.Zarząd składa się z nie mniej niż 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków.
2.W skład Zarządu wchodzą: Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Sekretarz, Skarbnik i Członkowie.
3.Do składania oświadczeń w imieniu Stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań majątkowych wymagana jest uchwała Zarządu. Zarząd jest w powyższych sytuacjach reprezentowany przez Przewodniczącego i co najmniej jednego z członków Zarządu.
4.Uzupełnianie składu Zarządu może nastąpić tylko w trybie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków.
 
§23
Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
1.kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia;
2.realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków,
3.wykonywanie uchwał Walnego Zebrania;
4.przyjmowanie i wykreślanie z listy członków,
5.uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie oraz czuwanie nad jego przestrzeganiem,
6.zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
7.przygotowanie projektu budżetu i preliminarzy,
8.powoływanie komisji, zespołów oraz określanie ich zadań
9.zwoływanie walnego zebrania członków,
10.reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
11.podejmowanie uchwał w sprawach zatrudnienia i zwalniania pracowników;
12.określanie kierunków programu działania Stowarzyszenia;
13.określanie wysokości składek członkowskich.
 
§24
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej jak trzy razy w roku
 
§25
Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.
 
§26
Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
 
§27
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
a) Kontrola przestrzegania statutu i wykonywania uchwał Walnego przez Zarząd;
b) Kontrola gospodarki finansowej Stowarzyszenia oraz stanu majątku Stowarzyszenia.
 
§28
Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków. Członkowie Komisji wyłaniają spośród siebie Przewodniczącego. Uchwały Komisji Rewizyjnej są ważne przy obecności minimum dwóch jej członków. Uchwały Komisja Rewizyjna podejmuje zwykłą większością głosów.
 
§29
Członkowie Komisji Rewizyjnej oraz Zarządu mogą być odwołani przed upływem kadencji tylko przez Walne Zebranie.
 
Majątek Stowarzyszenia
 
§30
1. Środki finansowe na wykonywanie zadań statutowych Stowarzyszenie pozyskuje ze świadczeń członków wspierających, składek członkowskich, darowizn, dotacji, subwencji i innych źródeł.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochody z niej uzyskane będą przeznaczane na realizację zadań statutowych.
3. Zarząd może zawiesić obowiązek wpłaty składek członkowskich uchwałą.
 
§31
1. W zakresie wynikającym z działalności statutowej i gospodarczej, Stowarzyszenie może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
2. Do składania oświadczeń w imieniu Stowarzyszenia reprezentowane jest przez Przewodniczącego i co najmniej jednego z członków zarządu.
 
 Zmiany statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
 
§32
Uchwalenie statutu lub jego zmiana przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 
§33
Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Jego majątek zostanie przekazany na cele wskazane przez Walne Zebranie Członków, w ramach celów określonych w §8 Statutu.

 Postanowienia końcowe

§34

1. Statut niniejszy staje się obowiązujący z chwilą prawomocnej rejestracji Stowarzyszeń przez właściwy Sąd. Z tą też chwilą Stowarzyszenie nabywa osobowość prawną.
2. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawne.
 
© 2024 Stowarzyszenie Budkowice :: Joomla! i Joomla! IE jest Wolnym Oprogramowaniem wydanym na licencji GNU/GPL.